TÀI LIỆU PHÒNG & KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn – SIH cập nhật quyết định hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022).
Tải tài liệu tại đây