QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn – SIH giới thiệu quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, theo thông tư số 20/2021/TT/BYT, bao gồm các nội dung:

  • Quy định chung.
  • Phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, giảm thiểu, tái chế, bàn giao CTYT.
  • Chế độ báo cáo và hồ sơ quản lý.
  • Điều khoản thi hành.

Tải tài liệu tại đây