Jobs Opportunities

Recruitment information of our hospital

Position Department Quantity
Nhân viên Kỹ thuật Khối văn phòng 3 Apply
Trưởng phòng Kỹ thuật Khối văn phòng 1 Apply
Nhân viên Phòng KHTH Khối văn phòng 2 Apply
Thu ngân Nhà thuốc Khối văn phòng 2 Apply
Chuyên viên Marketing Khối văn phòng 1 Apply
Bác sĩ – Phòng KHTH Khối văn phòng 1 Apply